Ons beleid

Uw privacy

Korfbalclub Groen Zwart (verder: Groen Zwart of vereniging) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Groen Zwart persoonsgegevens verwerkt van leden, ouders/verzorgers van leden, sponsoren, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, ouders/verzorgers van leden, sponsoren, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Groen Zwart zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Groen Zwart, Azelosestraat 120a, 7621 BC Borne. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Groen Zwart uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Groen Zwart persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u een Groen Zwart lidmaatschap afsluit om u aan te melden/overschrijven bij de korfbalbond KNKV
 • Het maken van teamindelingen
 • Het innen van de contributiegelden/versturen van facturen
 • Het sturen/bezorgen van het clubblad/attenties
 • Het versturen van informatie/advertenties via e-mail, social media op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).

E-mail

Groen Zwart verzendt nieuwsbrieven, van bijvoorbeeld komende activiteiten, naar het door u opgegeven e-mailadres. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie betreffende de vereniging en haar activiteiten, dan kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Groen Zwart laat zelf geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe. Gebruikers van de App kunnen hiervoor wel zelf toestemming geven.

Social Media

Het doel voor het gebruik van social media is:

 • De vereniging profileren en presenteren richting leden, ouders/verzorgers, sponsoren
 • Laten zien wat er allemaal gebeurt bij Groen Zwart
 • In contact blijven met oud-leden
 • Nieuwe leden werven

Wat plaatsen we op social media:

 • Informatie betreffende de activiteiten van de vereniging
 • Foto’s van activiteiten die plaatsvinden, waarvan we het interessant vinden om deze te delen. Foto’s zullen voornamelijk in groepsverband genomen worden.

Richtlijnen voor het plaatsen van foto’s en filmopnames

Filmopnames en foto’s geven vaak een mooi beeld van activiteiten of gebeurtenissen bij de vereniging. Om redenen van bescherming van privacy in lijn met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens heeft Groen Zwart een aantal richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen zijn met de leden en ouders van leden kenbaar gemaakt.

 • Op openbare social media, publiceren we één tot enkele foto’s of filmpjes van een activiteit. Deze foto mag een sfeerbeeld geven en kinderen staan hoofdzakelijk met een grote groep in beeld.
 • Groen Zwart kan er ook voor kiezen, een veelvoud aan foto’s van haar activiteiten in een afgeschermde omgeving met de leden, ouders/verzorgers van leden te delen.

Richtlijnen gebruik social media

 • Leden kunnen informatie delen.
 • Leden maken duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens Groen Zwart (commissie) publiceren.
 • Leden publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media.
 • Leden gaan niet in discussie met anderen op social media.
 • Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren.
 • Leden van Groen Zwart weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn.
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Groen Zwart wordt deze niet geplaatst.

Afspraken met ouders

Om foto’s van kinderen op de website, Facebook en Instagram pagina van Groen Zwart te zetten wordt er bij inschrijving toestemming aan de ouders/ verzorgers gevraagd. Daarnaast hebben ouders altijd het recht om aan het begin van een nieuw seizoen aan te geven bezwaar te hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kinderen op de website, Facebook en Instagram pagina van Groen Zwart.

Met regelmaat vindt er een activiteit plaats waar ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Ouders mogen opnames maken van deze activiteiten van Groen Zwart. Als ouders deze opnames op social media willen delen, gelden dezelfde regels die voor onze leden hanteren.

De Groen Zwart Whatsapp

Leden en ouders/verzorgers van leden kunnen gebruik maken van de Groen Zwart Whatsapp groep. Groen Zwart maakt van een Whatsapp groep gebruik voor het delen van informatie, hiervoor kunnen leden en ouders van jeugdleden zich aanmelden. De toegang tot de groep wordt geverifieerd voordat de persoon wordt toegelaten tot de groep.

Website van Groen Zwart en andere websites

Op de website van Groen Zwart treft u een aantal links aan naar andere websites. Groen Zwart kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Sociaal veilige sportomgeving

Groen Zwart vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen de vereniging en kan zijn wie die wil zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan kan men zich melden bij vertrouwens contact persoon van de vereniging.

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwenspersoon

Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.

Vertrouwenscontactpersonen contactgegevens

De vertrouwenscontactpersoon binnen Groen Zwart is:

 • Jolien Schopman

Mochten er zaken zijn die u graag met iemand wil bespreken maar dit liever niet doet met iemand van de vereniging, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNKV.

De vertrouwenscontactpersonen binnen het KNKV zijn:

 • Anne van Vegchel
 • Remco Winter

Je kunt contact met hen opnemen via de mail (vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl) of 026-3035470. Je informatie wordt enkel door hen gelezen en vertrouwelijk behandeld.

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor de functies binnen de vereniging die veel omgang hebben met andere leden moeten de vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG verklaring. Men kan hier denken aan bestuursleden, trainers en scheidsrechters. Tijdens het intakegesprek met vrijwilligers van hiervoor genoemde functies zullen de gedragsregels doorgenomen worden en zal de vereniging vragen om een VOG verklaring. Indien de vrijwilliger niet in het bezit is van een VOG verklaring zal de vereniging helpen met het aanvragen hiervan.

Gedragsregels

Groen Zwart volgt de gedragsregels zoals NOC*NSF heeft opgesteld, zoals:

 • Kunnen zijn wie je wilt zijn.
 • Veilig voelen binnen de vereniging.
 • Respecteer de regels van je sport.
 • Respecteer de mede- en tegenstanders binnen je sport.
 • Behandel alle deelnemers gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons beleid, dan kunt u deze richten aan:
Groen Zwart, t.a.v. Secretaris, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD Borne of email: secretaris@groenzwart.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

Groen Zwart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Indien Groen Zwart een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Groen Zwart uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of nieuwsbrief.